Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 Εγκεκριμένο Σύστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα) 

Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
 Media Gallery

  
 Υπόχρεοι Διαχειριστές

Σύμφωνα με Νόμο 2939/2001, 4496/2017 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις», που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, όλες οι εταιρίες που προβαίνουν σε διαχείριση των συσκευασιών, οι οποίες αποκαλούνται «διαχειριστές», υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μελών

Ως διαχείριση συσκευασιών νοείται τόσο η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα συσκευασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών) ή η εισαγωγή συσκευασιών (που ορίζεται ως «προμήθεια»), όσο και η παραγωγή και μετατροπή των συσκευασιών (που ορίζεται ως «κατασκευή»), καθώς και η θέση των προϊόντων σε συσκευασία (που ορίζεται ως «συσκευασία»), όπως επίσης και η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) συσκευασμένων προϊόντων (που ορίζεται ως «διακίνηση»), προκειμένου να καταλήξουν στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή.

Ως αποτέλεσμα, οι διαχειριστές συσκευασιών συμμετέχουν και συμβάλλονται με εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νόμο 2939/2001, 4496/2017.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι παραγωγοί αλλά και οι εισαγωγείς προϊόντων σε συσκευασία όσο και οι κάτοχοι προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υποχρεούνται να καταβάλλουν χρηματική εισφορά σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, σύμφωνα με την αρχή του Νόμου 2939/2001, 4496/2017: «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Για να συμβληθεί μία εταιρία – διαχειριστής συσκευασιών με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αρκεί να καλέσει στη:

γραμμή ανακύκλωσης 801 11 67890

 

 

 

  

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ♦ Λ. Συγγρού 12, 117 42, Αθήνα ♦ info@antapodotiki.gr

 

κορυφή σελίδας    

    Copyright © 2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ