Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 Εγκεκριμένο Σύστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα) 

Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
 Media Gallery

  
 Νομικό Πλαίσιο

 Η εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στη χώρα μας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις», Νόμο 4496/2017 «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». Ο Νόμος αυτός εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή οδηγία 94/62/ΕΚ.

Επιπρόσθετα, οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης, που ισχύουν σήμερα, ορίζονται με την ΚΥΑ 9268/469/07, η οποία εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή οδηγία 2004/12/ΕΚ, που τροποποίησε την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62/ΕΚ.

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση στην Ελλάδα, περιλαμβάνει:

Την ΚΥΑ 50910/2727/2002 (ΦΕΚ 1909 Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης». 
 
Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 κ.α.».
 
Το Νόμο 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 κ.ά. (ΦΕΚ 91 Α)».

Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1909 Β) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

Τις αποφάσεις 2001/182/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφασης 2000/523/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων».

 

  

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ♦ Λ. Συγγρού 12, 117 42, Αθήνα ♦ info@antapodotiki.gr

 

κορυφή σελίδας    

    Copyright © 2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ