Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 Εγκεκριμένο Σύστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα) 

Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
 Media Gallery

  
 Το Σύστημα

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει εγκριθεί ως εθνικής εμβέλειας φορέας για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, βάσει της υπ’ αριθμ. 193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι ανώνυμη εταιρία ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη κάθε οικονομικής  χρήσης επανεπενδύονται στην επόμενη χρήση, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα μας.
Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι (κατά πλειοψηφία) εταιρίες – διαχειριστές συσκευασιών (που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καταβάλλοντας χρηματικές εισφορές σύμφωνα με τον αριθμό και το βάρος των συσκευασιών που διαθέτουν στην ελληνική αγορά), αλλά και (κατά μειοψηφία) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που διαθέτουν τα σημεία τους για την τοποθέτηση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης).

Ο εθνικός φορέας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσεται με την τοποθέτηση και λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που αποτελούνται από εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τη “Διαλογή στην Πηγή” των άδειων συσκευασιών. Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστημα εφαρμόζει ειδικές δράσεις για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασιών.

 

 

Τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης τοποθετούνται:

σε Δήμους
σε καταστήματα super markets
εντός σχολείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
σε άλλους χώρους υψηλής καταναλωτικής έντασης

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει ως βασικούς στόχους:

Την καθοριστική συμβολή για την επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης συσκευασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, που έως σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί΄.

Την αλλαγή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των πολιτών, μέσω της ανταπόδοσης στο κοινωνικό σύνολο από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, αφού προσφέρεται ανταποδοτικό κίνητρο για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες.

Την προώθηση της ανακύκλωσης τόσο σε περιοχές που έχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης όσο και περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί, ακόμα, στο σχεδιασμό ανακύκλωσης συσκευασιών, όπως οι νησιωτικές περιοχές κ.α.

Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαδικασίας της ανακύκλωσης, αφού -μέσω της εφαρμοζόμενης μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης- δεν γίνεται μεταφορά ολόκληρων συσκευασιών σε μεγάλες αποστάσεις και δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία αυτών σε δεύτερο στάδιο (λόγω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού που πραγματοποιεί τη συλλογή, τη διαλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των συσκευασιών, σε ένα μόνο στάδιο, στην πηγή).

Τη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωσίμων υλικών (που αποτελούν δευτερογενή πρώτη ύλη), αφού -μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης- παράγεται υλικό 100% καθαρό.

Τη σημαντική μείωση του κόστους ανά συλλεγμένο τόνο υλικών συσκευασίας, αφού λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και της χρήσης εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, συγκεντρώνονται πολύ σημαντικές ποσότητες συσκευασιών.

Τη διαφάνεια και αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων ανακύκλωσης συσκευασιών, αφού μέσω της on line σύνδεσης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης υπάρχει άμεση καταγραφή και συλλογή όλων των στατιστικών στοιχείων.

Την ενίσχυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών σκοπών, μέσω της αυτόματης δωρεάς (από τους ανακυκλωτές) του προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ φορέων που πραγματοποιούν αντίστοιχες δράσεις.

  

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ♦ Λ. Συγγρού 12, 117 42, Αθήνα ♦ info@antapodotiki.gr

 

κορυφή σελίδας    

    Copyright © 2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ