Συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Νόμους 2939/2001 και 4496/2017, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Τα βασικά σημεία που προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τα ακόλουθα:

- Μη ύπαρξη κόστους για την συλλογή και μεταφορά των ανακτηθέντων συσκευασιών για το Δήμο. Όλες οι εργασίες γίνονται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

- Μη δέσμευση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

- Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, γιατί απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων λόγω μείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

- Αύξηση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες.

- Ενίσχυση κοινωνικών σκοπών μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών.

- Μείωση των απορριμμάτων στην πόλη, μέσω των υψηλών ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, λόγω μείωσης των ποσοτήτων που καταλήγουν στα απορρίμματα.

- Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων, που στοχεύουν ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως η Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ.

- Μη κατάληψη θέσεων στάθμευσης στους δρόμους της πόλης όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των αναγκαίων κάδων απορριμμάτων.


Σημειώνεται, ότι οι Δήμοι μπορούν να εφαρμόζουν παράλληλα και άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.

Back to TOP