Υπόχρεοι Διαχειριστές

Υπόχρεοι διαχειριστές
Κάντε εισαγωγή στο

Σύμφωνα με τους Νόμους 2939/2001 και 4496/2017 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις», που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, όλες οι εταιρίες που προβαίνουν σε διαχείριση των συσκευασιών, οι οποίες αποκαλούνται «διαχειριστές», υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

 

Ως διαχείριση συσκευασιών νοείται τόσο η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα συσκευασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών) ή η εισαγωγή συσκευασιών (που ορίζεται ως «προμήθεια»), όσο και η παραγωγή και μετατροπή των συσκευασιών (που ορίζεται ως «κατασκευή»), καθώς και η θέση των προϊόντων σε συσκευασία (που ορίζεται ως «συσκευασία»), όπως επίσης και η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) συσκευασμένων προϊόντων (που ορίζεται ως «διακίνηση»), προκειμένου να καταλήξουν στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή.

Ως αποτέλεσμα, οι διαχειριστές συσκευασιών συμμετέχουν και συμβάλλονται με εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο. Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς προϊόντων σε συσκευασία όσο και οι κάτοχοι προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υποχρεούνται να καταβάλλουν χρηματική εισφορά σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, σύμφωνα με την αρχή του Νόμου: «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Για να συμβληθεί μία εταιρία – διαχειριστής συσκευασιών με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αρκεί να καλέσει στη γραμμή ανακύκλωσης 801 11 67890.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 του Νόμου 4496/2017:
«Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά ...».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 14 της παραγράφου 3.4 «Σχέδια διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων» του εγκεκριμένου ΕΣΔΑ, ο οποίος είναι ως ακολούθως:

pinakas

Back to TOP